ธนาคารเฉพาะกิจ ((Specialized Financial Institutions : SFIs) คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอำนาจมอบหมายให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาดำเนินการจัดการ และพัฒนาความเสี่ยง และมีการรางงานผลของการดำเนินงานต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารเฉพาะกิจนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบหลักได้แก่a2

                -สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินทั้งด้านเงินฝาก และให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง

                -ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank)

                -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (Bank for Agriculture and      Agricultural Co-operatives)

                -ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank)

                -ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand

-สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด เช่น การให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่รับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง

a6

               – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)

               -ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand

              -บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (Thai Credit Guarantee ​Corporation) betflix123

               -บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Corporation)

a7