Monthly Archives: August 2016

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ

b1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อย่อ  ธอส. (Government Housing Bank) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในปัจจุบันมีการทรวงการคลังถือหุ้นเกือบทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับประชาชน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่สมควร โดยการให้กู้ยืมเงิน และการจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคาร และที่ดินโดยตรงทำหน้าที่สื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะ และเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ

b3

ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง อาทิ มอบสินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ , สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม , ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการสร้างที่อยู่อาศัยปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวนถึง 147 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 15 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง

g5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับโอนลูกหนี้และสินทรัพย์จากองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจของไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542 มีการประมูลสินทรัพย์จากทางธนาคาร อาทิ บ้าน , อพาร์ทเม้นท์ , คอนโด ห้องชุด , หรือที่ดิน จากการยึดจากลูกหนี้ของธนาคารที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีการนำมาขายทอดตลาดในราคาถูกกว่า และมีการจัดงานยที่ช่วยส่งเสริมการขาย พร้อมโปรโมชั่นมากมาย

b4

ธนาคารเฉพาะกิจ คืออะไร

3.3

ธนาคารเฉพาะกิจ ((Specialized Financial Institutions : SFIs) คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอำนาจมอบหมายให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาดำเนินการจัดการ และพัฒนาความเสี่ยง และมีการรางงานผลของการดำเนินงานต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารเฉพาะกิจนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบหลักได้แก่a2

                -สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินทั้งด้านเงินฝาก และให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง

                -ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank)

                -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (Bank for Agriculture and      Agricultural Co-operatives)

                -ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank)

                -ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand

-สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด เช่น การให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่รับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง

a6

               – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)

               -ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand

              -บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (Thai Credit Guarantee ​Corporation)

               -บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Corporation)

a7