Monthly Archives: July 2016

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

24

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชาวอังกฤษ ได้เข้ามาเปิดสาขาย่อยยของธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ ขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431ซึ่งเน้นการให้บริการในด้านการค้าระหว่างประเทศ จนกระทั่ง พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ทรงดำริให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย คือ บริษัท “แบงค์สยามกัมมาจลทุน จำกัด” (Siam Commercial Bank, Limited) เ เมื่อ 1เมษายน พ.ศ. 2449 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 .ในปัจจุบันประเทสไทยมีธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นมากมายทั้งจากภายใน และนอกประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ThaiBanks

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่

35

ธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) คือการประกอบธุรกิจในด้านการเงินต่างๆ โดยเอกชนภายใต้กฎระเบียบ และการควบคุมของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารประเภทนี้ก็มีบทบาทมากมายอาทิ

-การรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามนี้

-เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เก็บออมเงินของตัวเอง

-เงิน ฝากแบบประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทำการฝากเงิน เป็นประจำ ซึ่งผลตอบแทนจะได้มากกว่าแบบออมทรัพย์ แต่ผู้ฝากต้องออมให้ครบตามกำหนดเวลถึงจะถอนออกมาได้

-บริการเงินกู้  หมายถึงการทำสัญญากู้ยืมในลักษณะต่างๆ

-การเบิกเงินเกินบัญชี

-การกู้เงินตามสัญญาของธนาคารทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว อาจจะมีการชำระเป็นงวดๆ เช่นการซื้อบ้าน-รถ

-บริการด้านการเงินในต่างประเทศ

-การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

-เป็นแหล่งข้อมูลของการลงทุนในต่างประเทศ

-บริการอื่นๆ จากธนาคารพาณิชย์ (การให้บริการแล้วแต่ธนาคาร)

-การให้สินเชื่อบัตรเครดิต

-การให้สินเชื่อบัตรกดเงินสด

-การประกันในรูปแบบต่างๆ

-การชำระบิลค่าบริการต่างๆ ผ่านธนาคาร หรือผ่านบัตร

-การชำระภาษีเงินได้ประจำปี

ธนาคารกลาง คือ

bank

ธนาคาร กลาง (central bank) ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินหลักของปะเทศ แต่ในหลายประเทศทั่วโลกนั้นเรียกกว่าธนาคารเพื่อการพาณิชย์สำรอง ธนาคารกลางยังเป็นผู้จัดการ และดูและธนาคารพาณิชทั้งหมดของประเทศ หน้าที่สำคัญที่สุดของธนาคารกลางก็คือการพิมพ์ธนบัตรชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งควบคุมการดำเนินนโยบายทางการเงินในเศรษฐกิจของประเทศ

ความเป็นมาของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย

2
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นรู้จักกันในชื่อที่ไม่เป็นทางการว่า แบงก์ชาติ (อังกฤษ: Bank of Thailand: BOT) จัดตั้งขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่ม ดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการ คลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไป และมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆ

ธนาคารกลางมีโครงสร้าง และหน้าที่อย่างไร

3
การก่อตั้งธนาคารนั้นจำเป็นต้องมีประธานหรือคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของธนคารกลาง คอยรับผิดชอบในการตีพิมพ์(ควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียน) และยังมีหน้าที่ในการบริหารนโยบายทางการเงิน ซึ่งโครงสร้างของธนาคารในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป
-การนำเสนอ และนำไปใช้นโยบายทางการเงินต่างๆ
-กำหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
-ควบคุม และดูและการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ
-เป็นธนาคารผู้ถือเงินสำรองของประเทศ และเป็นธนาคารของรัฐบาล และหน่วยงานในประเทศ
-เป็นผู้ดูแลธนาคารประเทศอื่นในประเทศ

money