ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ

b1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อย่อ  ธอส. (Government Housing Bank) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในปัจจุบันมีการทรวงการคลังถือหุ้นเกือบทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับประชาชน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่สมควร โดยการให้กู้ยืมเงิน และการจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคาร และที่ดินโดยตรงทำหน้าที่สื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะ และเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ

b3

ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง อาทิ มอบสินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ , สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม , ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการสร้างที่อยู่อาศัยปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวนถึง 147 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 15 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง

g5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับโอนลูกหนี้และสินทรัพย์จากองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจของไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542 มีการประมูลสินทรัพย์จากทางธนาคาร อาทิ บ้าน , อพาร์ทเม้นท์ , คอนโด ห้องชุด , หรือที่ดิน จากการยึดจากลูกหนี้ของธนาคารที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีการนำมาขายทอดตลาดในราคาถูกกว่า และมีการจัดงานยที่ช่วยส่งเสริมการขาย พร้อมโปรโมชั่นมากมาย

b4

ธนาคารเฉพาะกิจ คืออะไร

3.3

ธนาคารเฉพาะกิจ ((Specialized Financial Institutions : SFIs) คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอำนาจมอบหมายให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาดำเนินการจัดการ และพัฒนาความเสี่ยง และมีการรางงานผลของการดำเนินงานต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารเฉพาะกิจนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบหลักได้แก่a2

                -สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินทั้งด้านเงินฝาก และให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง

                -ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank)

                -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (Bank for Agriculture and      Agricultural Co-operatives)

                -ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank)

                -ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand

-สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด เช่น การให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่รับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง

a6

               – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)

               -ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand

              -บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (Thai Credit Guarantee ​Corporation)

               -บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Corporation)

a7

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

24

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชาวอังกฤษ ได้เข้ามาเปิดสาขาย่อยยของธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ ขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431ซึ่งเน้นการให้บริการในด้านการค้าระหว่างประเทศ จนกระทั่ง พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ทรงดำริให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย คือ บริษัท “แบงค์สยามกัมมาจลทุน จำกัด” (Siam Commercial Bank, Limited) เ เมื่อ 1เมษายน พ.ศ. 2449 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 .ในปัจจุบันประเทสไทยมีธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นมากมายทั้งจากภายใน และนอกประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ThaiBanks

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่

35

ธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) คือการประกอบธุรกิจในด้านการเงินต่างๆ โดยเอกชนภายใต้กฎระเบียบ และการควบคุมของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารประเภทนี้ก็มีบทบาทมากมายอาทิ

-การรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามนี้

-เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เก็บออมเงินของตัวเอง

-เงิน ฝากแบบประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทำการฝากเงิน เป็นประจำ ซึ่งผลตอบแทนจะได้มากกว่าแบบออมทรัพย์ แต่ผู้ฝากต้องออมให้ครบตามกำหนดเวลถึงจะถอนออกมาได้

-บริการเงินกู้  หมายถึงการทำสัญญากู้ยืมในลักษณะต่างๆ

-การเบิกเงินเกินบัญชี

-การกู้เงินตามสัญญาของธนาคารทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว อาจจะมีการชำระเป็นงวดๆ เช่นการซื้อบ้าน-รถ

-บริการด้านการเงินในต่างประเทศ

-การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

-เป็นแหล่งข้อมูลของการลงทุนในต่างประเทศ

-บริการอื่นๆ จากธนาคารพาณิชย์ (การให้บริการแล้วแต่ธนาคาร)

-การให้สินเชื่อบัตรเครดิต

-การให้สินเชื่อบัตรกดเงินสด

-การประกันในรูปแบบต่างๆ

-การชำระบิลค่าบริการต่างๆ ผ่านธนาคาร หรือผ่านบัตร

-การชำระภาษีเงินได้ประจำปี

ธนาคารกลาง คือ

bank

ธนาคาร กลาง (central bank) ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินหลักของปะเทศ แต่ในหลายประเทศทั่วโลกนั้นเรียกกว่าธนาคารเพื่อการพาณิชย์สำรอง ธนาคารกลางยังเป็นผู้จัดการ และดูและธนาคารพาณิชทั้งหมดของประเทศ หน้าที่สำคัญที่สุดของธนาคารกลางก็คือการพิมพ์ธนบัตรชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งควบคุมการดำเนินนโยบายทางการเงินในเศรษฐกิจของประเทศ

ความเป็นมาของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย

2
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นรู้จักกันในชื่อที่ไม่เป็นทางการว่า แบงก์ชาติ (อังกฤษ: Bank of Thailand: BOT) จัดตั้งขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่ม ดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการ คลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไป และมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆ

ธนาคารกลางมีโครงสร้าง และหน้าที่อย่างไร

3
การก่อตั้งธนาคารนั้นจำเป็นต้องมีประธานหรือคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของธนคารกลาง คอยรับผิดชอบในการตีพิมพ์(ควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียน) และยังมีหน้าที่ในการบริหารนโยบายทางการเงิน ซึ่งโครงสร้างของธนาคารในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป
-การนำเสนอ และนำไปใช้นโยบายทางการเงินต่างๆ
-กำหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
-ควบคุม และดูและการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ
-เป็นธนาคารผู้ถือเงินสำรองของประเทศ และเป็นธนาคารของรัฐบาล และหน่วยงานในประเทศ
-เป็นผู้ดูแลธนาคารประเทศอื่นในประเทศ

money